Ogólne zasady i warunki

O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej na piśmie, zawierane przez nas umowy podlegają, wyłącznie i z wyłączeniem wszelkich innych, warunkom określonym poniżej

I. Ważność ofert

Nasze oferty są ważne przez 7 dni kalendarzowych. Jesteśmy związani naszymi ofertami tylko wtedy, gdy w tym terminie dotrze do nas akceptacja klienta. Wszelkie różnice pomiędzy posiadanymi przez nas planami i dokumentami, które posłużyły do przygotowania oferty, a korektami planu i/lub zmianami, które nastąpiły po przekazaniu oferty klientowi przez naszą firmę, będą podstawą do korekty i rozliczenia ceny.

II. Płatność

Cena uzgodnionych prac jest fakturowana w miesięcznych ratach, w miarę postępu prac, przy czym pierwsza rata ma wartość 30% ceny, chyba że uzgodniono inaczej. VAT, inne podatki i opłaty oraz ich odmiany są zawsze na koszt klienta.Faktury są płatne gotówką, tj. w ciągu 30 dni kalendarzowych bez potrącania kwot, chyba że ustalono inaczej. Okres sprawdzania i weryfikacji pozwów stanowi integralną część terminu płatności wynoszącego 30 dni kalendarzowych. W przypadku braku skutecznej zapłaty, odsetki za zwłokę, zgodnie z ustawą o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, jak również zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 10% od całkowitej kwoty umowy, przy czym minimalna kwota wynosi 125 euro, są płatne ipso iure i bez wezwania do zapłaty od dnia wymagalności. Jeżeli klient nie dotrzyma terminu płatności i/lub dokona potrąceń nieproporcjonalnych do faktycznie wykonanej lub pozostającej do wykonania pracy, nasza firma zastrzega sobie prawo zawieszenia (ENAC) i możliwość wstrzymania prac. Nasze faktury są przypisane i mogą być opłacone w całości tylko na konto BNP Paribas Fortis Factor nv, Steenweg op Tielen51, B-2300 Turnhout. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 5 dni na powyższy adres.

III. Przegląd cen

Każda zmiana wynagrodzeń, obciążeń socjalnych, cen materiałów lub ich transportu spowoduje rewizję ceny stosowaną przy odpowiednim fakturowaniu wykonanych robót wg formuły rewizji: p = P x(0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20)

IV. Gwarancje

Poręczenie zostanie udzielone wyłącznie na roboty objęte prawnym obowiązkiem wniesienia poręczenia, chyba że uzgodniono inaczej. Nie będą udzielane poręczenia na prace poniżej 10.000 euro. Kaucje będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem funduszy poręczeniowych, w których nasza firma jest zrzeszona. Potrącenia z naszych faktur są niedopuszczalne.

V. Ubezpieczenia

Nasza firma zawarła polisę OC (BA) oraz polisę All Construction Site Risks (ABR) z firmą ubezpieczeniową The Federal Insurance Company. Jeśli klient lub budowniczy posiada własną polisę ABR, poinformuje nas o tym. W razie potrzeby ubezpieczyciel ABR zleceniodawcy lub klienta będzie interweniował w przypadku wystąpienia szkody. Obowiązki wynikające z art. 544 kodeksu cywilnego nie mogą być przeniesione na naszą firmę. Nasza firma ma umowę z ubezpieczycielem kredytu Atradius. Możemy rozpocząć uzgodnione prace tylko wtedy, gdy to towarzystwo ubezpieczenia kredytu udzieliło wystarczającego kredytu na przewidzianą kwotę umowy.

VI. Transfery i ryzyko

Przeniesienie ryzyka przewidziane w art. 1788 i 1789 k.c. następuje w miarę postępu prac lub dostaw materiałów, towarów lub instalacji.

VII. Impreza

Wszystkie okoliczności, które były racjonalnie nieprzewidywalne i nieuniknione w momencie składania oferty, a które sprawią, że wykonanie umowy będzie finansowo lub w inny sposób bardziej uciążliwe lub trudne niż normalnie przewidziane, będą traktowane jako przypadki niedokładności. Dają one podwykonawcy prawo do żądania zmiany lub rozwiązania umowy. Jeśli te okoliczności spowodują przerwanie robót, okres realizacji zostanie zawieszony z mocy prawa na czas trwania przerwy plus czas potrzebny na ponowne rozpoczęcie budowy. Ta nieprecyzyjna sytuacja i tak ma zastosowanie w przypadku nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów (co najmniej 5% wzrost cen). W razie potrzeby podwykonawca jest uprawniony do dostosowania ceny materiałów lub do wypowiedzenia umowy.

VIII. Zachowanie tytułu

Nawet po ich wbudowaniu materiały dostarczone na podstawie niniejszej umowy pozostają naszą własnością, a klient jest jedynie ich posiadaczem do momentu całkowitej zapłaty ceny. Nasza firma może odłączyć i odzyskać materiały bez zgody klienta.
Prawo to wygasa i własność przechodzi w momencie, gdy klient ureguluje wszystkie swoje należności wobec naszej firmy. W przypadku nieuregulowania należności przez klienta, nasza firma zastrzega sobie prawo do rewindykacji.

IX. Skargi i spory

Reklamacje dotyczące dostaw i wykonanych prac należy zgłaszać listem poleconym w ciągu trzech dni od otrzymania towaru lub zakończenia prac. Spory dotyczące fakturowania należy zgłaszać listem poleconym w ciągu ośmiu dni od daty wystawienia faktury. Po upływie ośmiu dni nasze faktury uznaje się za zaakceptowane pod względem ich wysokości i treści.

X. Łamanie

Jeśli klient zrezygnuje z całości lub części uzgodnionych prac, to zgodnie z art. 1794 kodeksu cywilnego będzie zobowiązany do zrekompensowania naszej firmie wszystkich naszych wydatków, całej naszej pracy i wszystkiego, co mogliśmy zyskać dzięki tym pracom, co zostanie oszacowane według stawki ryczałtowej w wysokości 20% niewykonanych prac, bez uszczerbku dla naszego prawa do udowodnienia naszej rzeczywistej szkody, jeśli będzie ona wyższa.Nasza firma zastrzega sobie również prawo do uznania umowy za rozwiązaną z mocy prawa i bez uprzedniego wezwania do zapłaty w przypadku upadłości lub widocznej niewypłacalności klienta.

XI. Przetwarzanie danych osobowych (GDPR)

Gromadzimy i przetwarzamy otrzymane od Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy, zarządzania klientami, prowadzenia księgowości i działań z zakresu marketingu bezpośredniego. Podstawą prawną jest wykonanie umowy, spełnienie obowiązków prawnych i regulacyjnych i/lub uzasadniony interes. Administratorem danych przetwarzanych jest Grupa Tectum. Te dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym, odbiorcom i/lub osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym w ramach wyżej wymienionych celów przetwarzania.
Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych osobowych, które nam przekazuje i zobowiązuje się do przestrzegania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w odniesieniu do osób, których dane osobowe nam przekazał, a także w odniesieniu do wszelkich ewentualnych danych osobowych, które otrzymałby od nas i naszych pracowników.
Klient potwierdza, że został odpowiednio poinformowany o przetwarzaniu swoich danych osobowych oraz o swoich prawach do dostępu, poprawiania, usuwania i sprzeciwu. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności, znajdującej się na naszej stronie internetowej www.tectumgroup.be.  

XII. Spory

Umowa jest regulowana przez prawo belgijskie. W przypadku sporu dotyczącego ważności, wykonania lub interpretacji niniejszej umowy, właściwe są wyłącznie sądy miejsca zamieszkania/siedziby zleceniobiorcy lub sąd okręgu sądowego Limburg.

XIII. Szczególne warunki sprzedaży i realizacji

Warunki specjalne i warunki sprzedaży i realizacji stanowią integralną część ogólnych warunków sprzedaży. W przypadku ich braku można je uzyskać na zwykłe żądanie.