Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Wersja 27.11.2023

1. Wprowadzenie

Niniejsza polityka opisuje politykę i procedurę zgłaszania (podejrzewanych) poważnych naruszeń i naruszeń uczciwości w Tectum Group NV i jest częścią polityki uczciwości, poprzez którą Tectum Group NV dąży do otwartej i uczciwej kultury korporacyjnej.

Niniejsza polityka została opracowana w kontekście dyrektywy (UE) 2019/1397 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, która została transponowana do belgijskiej ustawy z dnia 28.11.2022 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii lub prawa krajowego mających siedzibę w podmiocie prawnym w sektorze prywatnym.

Cel, kogo obejmuje, rodzaje możliwych zgłoszeń, proces zgłaszania i zabezpieczenia zarówno dla osoby zgłaszającej, jak i osoby objętej dochodzeniem są określone poniżej.

2. Cel

Celem niniejszej polityki jest umożliwienie pracownikom i stronom trzecim zgłaszania (podejrzewanych) poważnych naruszeń i/lub łamania zasad uczciwości.

Tectum Group NV oczekuje, że wszyscy jej pracownicy będą postępować zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami, zasadami oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Niniejsza polityka opisuje, w jaki sposób pracownicy i osoby trzecie mogą poufnie zgłaszać wątpliwości bez obawy przed represjami, groźbami i próbami odwetu.

3. Zakres

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub samozatrudnionych oraz do wszystkich możliwych stron trzecich, które mają relacje z Tectum Group NV, w tym z jej obecnymi i przyszłymi spółkami zależnymi działającymi w sektorze pokryć dachowych i fasad.

W szczególności następujące osoby mogą dokonać zgłoszenia: (byli) pracownicy, osoby samozatrudnione, akcjonariusze, osoby należące do organu zarządzającego lub nadzorczego spółki, w tym członkowie niewykonawczy, wolontariusze, płatni lub bezpłatni stażyści oraz każda osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem (pod)wykonawców i dostawców podmiotów prawnych Tectum Group NV.

Następujące spółki są obecnie częścią Tectum Group NV: Tectum Dekkers NV, Tectum Constructors BV, Tectum Roofcomfort NV, Six D&G by Tectum BV, Tectum Plus BV, Tectum Vastgoed BV, Tectum Transport NV, Tectum Distribution Centre NV, Darubo BV, Davis NV, CPE NV i MAWIPEX BV.

4. Naruszenia lub naruszenia

Zgłaszane mogą być następujące naruszenia integralności zidentyfikowane przez sygnalistów:

I.Wszystkie możliwe naruszenia dotyczące:

a. Zamówienia publiczne;
b. Usługi, produkty i rynki finansowe, zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
c. Bezpieczeństwo produktów i zgodność produktów;
d. Bezpieczeństwo transportu;
e. Ochrona środowiska;
f. Ochrona przed promieniowaniem i bezpieczeństwo jądrowe;
g. Bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
h. Zdrowie publiczne;
i. Ochrona konsumentów;
j. Ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych;
k. Zwalczanie oszustw podatkowych;
l. Zwalczanie oszustw społecznych;

Wszelkie naruszenia przepisów ustawowych lub wykonawczych lub bezpośrednio obowiązujących przepisów europejskich, a także przepisów podjętych w celu wykonania wyżej wymienionych przepisów, wchodzą w zakres niniejszej ustawy.

II. Niniejsza polityka informowania o nieprawidłowościach ma również zastosowanie do naruszeń mających wpływ na interesy finansowe Unii, a także naruszeń związanych z rynkiem wewnętrznym (w tym naruszeń unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa).

5. Przesłanie raportu

Zgłoszenia (domniemanych) naruszeń można przesyłać do Integrity Officer pocztą elektroniczną, listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem platformy internetowej tectumgroup.sdwhistle.com. Platforma internetowa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i można z niej korzystać anonimowo. Anonimowe zgłoszenia muszą jednak zawierać wystarczającą ilość szczegółów, aby mogły zostać rozpatrzone. Możliwe jest również złożenie zewnętrznego raportu do Federalnego Rzecznika Praw Obywatelskich, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie otrzymano odpowiedzi na raport wewnętrzny lub gdy istnieje bezpośrednie lub wyraźne zagrożenie dla interesu publicznego. Dowody, dokumenty, referencje, zdjęcia lub inne istotne informacje mogą pomóc każdej agencji w sprawniejszym rozpatrzeniu zgłoszenia.

Integrity Officer
Imię i nazwisko: Bastiaan Baeskens (Corporate Counsel)
E-mail: integrity@tectumgroup.be
Telefon: 089 62 95 60
Adres: Troisdorflaan 6, 3600 Genk

Federalny Rzecznik Praw Obywatelskich
Email: contact@federaalombudsman.be
Adres: Leuvenseweg 48/6, 1000 BRUKSELA
Strona internetowa: https://www.federaalombudsman.be
Telefon: 0800 99 961

6. Wewnętrzna procedura sprawozdawcza

a. Zgłoszenie
Zgłaszający zgłasza naruszenie(a) ustnie lub pisemnie urzędnikowi ds. uczciwości, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

b. Powiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia
Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

c. Ewentualne fizyczne spotkanie ze zgłaszającymMożliwe fizyczne spotkanie ze zgłaszającym
Na wyraźną prośbę zgłaszającego w rozsądnym terminie może dojść do fizycznego spotkania między zgłaszającym a urzędnikiem ds. uczciwości.

d. Działania następcze
Działania następcze w związku ze zgłoszeniami prowadzi urzędnik ds. uczciwości, który utrzymuje kontakt ze zgłaszającym. W razie potrzeby Integrity Officer może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji. Integrity Officer sprawdza poprawność zarzutów przedstawionych w zgłoszeniu i bada, czy zgłoszone naruszenie może zostać usunięte, w tym za pomocą takich środków, jak wewnętrzne dochodzenie wstępne, dochodzenie, ściganie, windykacja, procedura rozwiązania umowy, ...

e. Informacje zwrotnedla zgłaszającego
Integrity Officer jest zobowiązany do przekazania zgłaszającemu informacji zwrotnej na temat planowanych działań następczych lub wdrożonych środków oraz powodów takich działań. Informacja zwrotna zostanie przekazana w rozsądnym terminie, nie później niż 3 miesiące po otrzymaniu zgłoszenia.

7. Zabezpieczenia i ochrona zgłaszającego

Raporty są traktowane jako poufne, a informacje są udostępniane wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby. Wszystkie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z polityką RODO spółki Tectum Group NV. Tectum Group NV zachęca do zgłaszania ewentualnych naruszeń bez żadnych negatywnych konsekwencji dla zgłaszającego. Działania odwetowe są uważane za poważne naruszenie niniejszej polityki. Zgłaszający jest chroniony przed odwetem, groźbami i próbami odwetu. Aby osoba dokonująca zgłoszenia mogła skorzystać z tej ochrony, muszą zostać spełnione następujące warunki:

- osoba dokonująca zgłoszenia miała uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłaszane informacje o naruszeniach były prawidłowe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje te wchodzą w zakres prawa;
- zgłoszenie zostało dokonane zgodnie z prawem.

Każda osoba dokonująca zgłoszenia musi działać w dobrej wierze. Świadome zgłaszanie lub ujawnianie fałszywych informacji podlega karze na mocy art. 443 do 450 kodeksu karnego.

8. Zabezpieczenia dla przedmiotu badań

Osoba objęta dochodzeniem ma również prawo do ochrony i zostanie poinformowana w rozsądnym terminie, chyba że zagrozi to dochodzeniu. Informacje są poufne i udostępniane ograniczonej liczbie osób na zasadzie ograniczonego dostępu. Osoba objęta dochodzeniem ma prawo odpowiedzieć na zarzuty i może odwołać się od niekorzystnych ustaleń lub decyzji. Zgłaszanie (podejrzewanych) nieetycznych lub niezgodnych z prawem zachowań jest bardzo ważne dla uczciwości i reputacji Tectum Group NV i przyczynia się do kultury otwartości i odpowiedzialności. Zachęcamy wszystkich do zgłaszania wszelkich wątpliwości lub obaw za pośrednictwem dostępnych kanałów. Zobowiązujemy się do poważnego i ostrożnego traktowania zgłoszeń oraz zapewnienia poufności. Wspólnie pracujemy nad stworzeniem bezpiecznego i etycznego środowiska pracy dla wszystkich naszych pracowników i osób trzecich.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy o kontakt z Integrity Officer, korzystając z powyższych danych kontaktowych.