polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Tectum Group NV
3600 Genk, Troisdorflaan 6
Numer firmy: 0406.884.811
Dalej "Tectum Group", "my" lub "nas"

Bardzo cenimy sobie Państwa zaufanie do Grupy Tectum. Dlatego Państwa prywatność ma dla nas kluczowe znaczenie. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności (zwane dalej "Oświadczeniem o ochronie prywatności") dotyczy między innymi:
(i) naszej strony internetowej https://www.tectumgroup.be (zwanej dalej "Stroną internetową") oraz;
(ii) wszystkie inne relacje (handlowe) pomiędzy Tectum Group a jej klientami, prospektami i partnerami biznesowymi.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera między innymi informacje o danych osobowych, które TECTUM GROUP gromadzi, jak również o tym, w jaki sposób TECTUM GROUP wykorzystuje i przetwarza takie dane osobowe.

TECTUM GROUP pragnie podkreślić, że stara się zawsze działać zgodnie z "Ustawodawstwem dotyczącym ochrony prywatności", a mianowicie;
(i) belgijską ustawą z dnia 30 lipca 2018 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
(ii) Rozporządzenie UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz;
(iii) inne obowiązujące szczególne przepisy dotyczące ochrony danych.

Odwiedzanie Strony internetowej, żądanie zapytania ofertowego, wypełnianie formularza kontaktowego, zakup jakichkolwiek produktów i/lub usług TECTUM GROUP lub jakakolwiek komunikacja z TECTUM GROUP oznacza Państwa wyraźną zgodę (poprzez przekazanie danych osobowych lub opt-in) na Oświadczenie o ochronie prywatności, a tym samym na sposób, w jaki TECTUM GROUP gromadzi, wykorzystuje i przetwarza Państwa dane osobowe.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w połączeniu z historią wersji TECTUM GROUP w zakresie polityki prywatności, zrzeczenia się odpowiedzialności prawnej, ogólnych warunków handlowych i polityki dotyczącej plików cookie.

I. Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych dotyczących Państwa i zgromadzonych na tej stronie internetowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "TECTUM GROUP", z siedzibą w 3600Genk, Troisdorflaan 6, o numerze KBO 0406.884.811. Dane kontaktowe TECTUM GROUP są wymienione w tytule X.

II. Czynności przetwarzania danych przez TECTUM GROUP (jakie rodzaje, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej i jak długo TECTUM GROUP gromadzi i przetwarza dane osobowe? Czy są one przekazywane do państw trzecich)?

A. Ogólne

Podanie pewnych danych osobowych jest (czasami) warunkiem korzystania z niektórych usług (np. dostępu do niektórych części Witryny, subskrypcji biuletynów, uczestnictwa w niektórych działaniach i wydarzeniach, otrzymywania określonych towarów i/lub usług w drodze dostawy). W ten sposób zostanie wskazane, które dane są obowiązkowe do wypełnienia, a które są opcjonalne.

W przypadku, gdy uzasadniony interes TECTUM GROUP stanowi podstawę prawną przetwarzania wskazaną w poniższych tabelach, TECTUM GROUP zawsze:
‍(i) oceni konieczność czynności przetwarzania w stosunku do celu przetwarzania (test proporcjonalności); oraz
‍(ii) oceni, czy Państwo, osoba, której dane dotyczą, moglibyście racjonalnie oczekiwać, że określone przetwarzanie będzie miało miejsce, abyśmy mogli ocenić ewentualny wpływ czynności przetwarzania na Państwa podstawowe prawa i wolności.

TECTUM GROUP stara się zatem zawsze minimalizować wpływ na Państwa podstawowe prawa i wolności.Możemy zagwarantować, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu tylko wtedy, gdy jesteśmy absolutnie pewni, że można osiągnąć równowagę między Państwa prawami i wolnościami a naszymi interesami. Jeśli nie można zagwarantować równowagi, TECTUM GROUP:
‍(i) zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w tej konkretnej sytuacji (w tym konkretnym celu); lub
(ii) powoła się na inną podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych (np. zgodę).

B. Działania związane z przetwarzaniem

Sposób zbierania Dane osobowe Cele Podstawa prawna Okres przechowywania
Wyślij biuletyn adres e-mail Dostarczanie informacji o (nowych) produktach i/lub usługach TECTUM GROUP. Uzasadniony interes dla aktywnych klientów;
Wyraźna zgoda dla osób niebędących klientami
Tak długo jak klient/odbiorca nie wypisał się z newslettera
Wypełnij formularz kontaktowy nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu/gsm, nazwa firmy, stanowisko, inne dane osobowe podane dobrowolnie Odpowiadanie na pytania Wyraźna zgoda
Pliki cookie na stronie internetowej (*) Adres IP Optymalizacja i personalizacja przeglądania stron internetowych Wyraźna zgoda (zgodę można wycofać w dowolnym momencie w przypadku nieistotnych plików cookie) Zależy od rodzaju pliku cookie. Cookies sesyjne są usuwane natychmiast po zakończeniu sesji przeglądarki, inne cookies są zawsze ustawione na określony, proporcjonalny okres.

(*) Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies można znaleźć w polityce cookies dostępnej na naszej stronie internetowej.

TECTUM GROUP zbiera również automatycznie anonimowe informacje dotyczące korzystania przez Państwa z Witryny. Na przykład TECTUM GROUP automatycznie rejestruje, które części Witryny są przez Państwa odwiedzane, z jakiej przeglądarki internetowej Państwo korzystają, jaką stronę internetową odwiedzili Państwo podczas dostępu do Witryny. Na podstawie tych danych nie możemy Państwa zidentyfikować, ale pozwalają one TECTUM GROUP na opracowanie statystyk dotyczących korzystania z Witryny.

III. Komu udostępniane są nasze dane osobowe?

TECTUM GROUP nie ujawnia Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w kontekście wykonywania i optymalizacji umowy. W tym kontekście Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione dostawcom płatności, dostawcom oprogramowania, partnerom w chmurze, partnerom transportowym, zewnętrznym konsultantom IT, zewnętrznym konsultantom marketingowym oraz spółkom powiązanym z TECTUM GROUP w rozumieniu art. 1:20 Kodeksu Spółek i Stowarzyszeń.

Jeśli w tym kontekście konieczne jest ujawnienie przez TECTUM GROUP Państwa danych osobowych osobom trzecim, dana osoba trzecia będzie zobowiązana do wykorzystania Państwa danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności oraz umowy o przetwarzaniu lub przekazywaniu danych, która zostanie zawarta z tą stroną, jeśli ma to zastosowanie.

Niezależnie od powyższego TECTUM GROUP może jednak ujawnić Państwa dane osobowe:
- Właściwym organom władzy (i) jeśli TECTUM GROUP jest do tego zobowiązana przez prawo lub w związku z postępowaniem prawnym lub potencjalnym postępowaniem prawnym oraz (ii) w celu zabezpieczenia i obrony praw TECTUM GROUP.
- W przypadku, gdy TECTUM GROUP lub zasadniczo wszystkie jego aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią, w którym to przypadku Państwa dane osobowe zgromadzone przez TECTUM GROUP będą jednym z przekazywanych aktywów.

Z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszym artykule oraz w zakresie niezbędnym do realizacji celów wymienionych w niniejszej polityce prywatności, TECTUM GROUP nie będzie sprzedawać, wynajmować ani przekazywać Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że (i) uzyskała Państwa zgodę oraz (ii) zawarła z daną osobą trzecią umowę o przetwarzaniu/przenoszeniu danych, która zawiera niezbędne gwarancje dotyczące poufności i zgodnego z zasadami prywatności traktowania Państwa danych osobowych.

IV. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych

Każde przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do odbiorcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju nieobjętym decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony wydaną przez Komisję Europejską będzie regulowane postanowieniami umowy o przekazaniu danych, która będzie:
(i) zawierała standardowe klauzule umowne określone w "Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. (Decyzja 2010/87/WE)"; i/lub
(ii) zawierała wiążące reguły biznesowe. Podobnie jak w przypadku stosowania standardowych klauzul umownych, odbiorca danych osobowych/przetwórca TECTUM GROUP w państwie trzecim, TECTUM GROUP zapewnia, że w państwie strony trzeciej zapewniony jest odpowiedni poziom zgodności z zasadami ochrony prywatności; i/lub
(iii) Zapewnia odpowiednie zabezpieczenia poprzez jakikolwiek inny mechanizm w ramach Ustawy o ochronie prywatności lub innych przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych.

V. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

O ile dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany lub uzasadniony
‍(i) przez prawo lub
‍(ii) przez zgodność z innym zobowiązaniem prawnym, TECTUM GROUP zachowa Państwa dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia i wypełnienia celów opisanych w tabelach w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności w punkcie "II. Czynności przetwarzania danych przez TECTUM GROUP".

VI. Jakie są Twoje prawa do prywatności?Prawo dostępu do swoich danych osobowych:
Osoba fizyczna zawsze ma prawo dostępu i wglądu do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Na jego życzenie Spółka dostarczy kopię takich danych osobowych;

Prawo do sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji danych osobowych:
Osoba fizyczna ma zawsze prawo do usunięcia lub sprostowania błędnych, niekompletnych, nieodpowiednich lub nieaktualnych danych osobowych;

Prawo do usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"):
W tym kontekście
TECTUMGROUP zwraca Państwa uwagę na fakt, że określone usługi nie będą już dostępne lub nie będą mogły być świadczone, jeśli usuną Państwo lub usunęli określone niezbędne dane osobowe;

‍ Prawodo ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych:
Osoba fizyczna ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:

Prawo do przenoszenia danych osobowych:
Osoba fizyczna ma prawo otrzymać dane osobowe przetwarzane przez firmę w ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej i cyfrowej formie, aby mogła je przechowywać w celu osobistego (ponownego) wykorzystania, lub przekazać takie dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi danych. Prawo to ma zastosowanie w zakresie technicznie możliwym dla administratora danych.

Prawo do sprzeciwu/odmowy przetwarzania danych osobowych ‍